Lionsclubs zijn clubs waarin mensen op vriendschappelijke basis samenwerken om iets te kunnen betekenen voor door hen gekozen goede doelen.

Het motto van de Lionsorganisatie is: WE SERVE (wij dienen).

De doelstellingen van de Lionsclubs zijn internationaal vastgelegd en gelden voor elke Lion:

  1. Het bevorderen van onderling begrip tussen volkeren van de wereld
  2. Het nastreven van goed overheidsbestuur en goede burgerzin
  3. Het actief betrokken zijn bij het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving
  4. De Lionsclubs verenigen op basis van vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip
  5. Een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang; over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen moet in clubverband niet worden gedebatteerd
  6. Mensen aanmoedigen ervoor open te staan dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijk financieel gewin na te streven; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

De opbrengsten uit acties gaan naar het goede doel. De kosten die Lions maken blijven buiten het goede doel. De kosten van de Lionsorganisatie worden betaald uit de contributie die Lions betalen voor hun lidmaatschap.

Ledenbeleid

LC Isala hanteert een algemeen profiel voor leden. Maatschappelijke betrokkenheid staat daarbij voorop. Verder streven we naar een spreiding in beroepsgroepen, evenwichtige leeftijdsopbouw en culturele diversiteit.

Aanmelden belangstellenden

Via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina kunt u uw belangstelling kenbaar maken. De ledencommissie toetst of uw profiel past binnen het ledenprofiel en -beleid.

Als er geen bezwaren zijn wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u en de leden nader met elkaar kennismaken. Tijdens de 4e bijeenkomst die je bijwoont wordt ten overstaande van de club gevraagd of je lid wilt worden van LC Isala.

Lidmaatschap

Van een belangstellende verwachten wij dat hij/zij haar expertise, talenten en kwaliteiten daadwerkelijk inzet voor de club, regelmatig clubbijeenkosten bijwoont (2x per maand) en deelneemt aan clubactiviteiten. Ook moet een belangstellende zich kunnen vinden in de opvattingen zoals verwoord in de erecode van de Lions Clubs International en de erecode in woord en gedrag uit willen dragen.

Contributie en andere kosten

De contributie van het lidmaatschap bedraagt € 274,50 per jaar. Het beleid is om, naast de contributie en de consumpties op onze verblijfslocatie, geen extra bijdragen te vragen van de leden.

 

Indien u belangstelling heeft in het lidmaatschap van onze Lionsclub Isala kunt u onderstaand formulier invullen. Een lid van de ledencommissie zal vervolgens contact met u opnemen om de procedure te bespreken.

Wij hanteren een privacybeleid waardoor u er zeker van kunt zijn dat uw ingevulde gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Om lid te kunnen worden van de Lions wordt een leeftijdsindicatie van 30+ aanbevolen. Voor jongeren vanaf 18 jaar is er de LEO's club.
Motivering waarin u aangeeft waarom u graag lid zou willen worden en waaruit ook uw maatschappelijke betrokkenheid blijkt (vrijwilligerswerk bijvoorbeeld).